Persondatapolitik

Godkendt af Dubex’ ledelse den 13. april 2018
Sidste opdatering: 20181220

Hent persondatapolitikken som PDF her

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund og kontaktoplysninger

2. Behandling af persondata
2.1 Fair og transparent databehandling
2.2 Vi anvender denne type data om dig
2.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
2.4 Vi behandler kun relevante persondata
2.5 Vi behandler kun nødvendige persondata
2.6 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
2.7 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
2.8 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
2.9 Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

3. Sikkerhed
3.1 Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

4. Brug af cookies
4.1 Cookies formål og relevans
4.1.1 Cookies vi bruger
4.2 Vi indhenter dit samtykke
4.3 Så længe opbevares cookies
4.4 Sådan undgår du cookies
4.5 Sådan sletter du cookies

5. Dine rettigheder
5.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata
5.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
5.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
5.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata

1. Baggrund og kontaktoplysninger

Dubex A/S behandler persondata og har i den forbindelse vedtaget denne politik for behandling og opbevaring af persondata (persondatapolitik), der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dubex A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Dubex A/S
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
CVR: 19556603
Telefonnummer: +45 3283 0430
Mail: info@dubex.dk
Website: www.dubex.dk

2. Behandling af persondata

2.1 Fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, eller vi modtager oplysningerne fra en samarbejdspartner, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2.2 Vi anvender denne type data om dig 

Vi anvender data om dig for at kunne opfylde vores aftale med dig og din organisation, gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De data, vi anvender, omfatter almindelige oplysninger som:

Navn
Titel
Firmanavn og -adresse
Mailadresse
Telefonnummer
Faglige interesser
Din deltagelse i, eller interesse for, vores arrangementer

I nogle tilfælde har vi behov for at sammenstille dine data med data, vi modtager fra andre aktører, for eksempel vores partnere. Hvis vi ikke har anden hjemmel, indhenter vi dit samtykke til behandlingen.

2.3 Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i udgangspunktet, når vi har brug for at:

Behandle din ordre eller indgå aftale med din organisation

Behandle din henvendelse og følge op på den

Levere vores ydelse, herunder også håndtering af tilmeldinger til arrangementer

Levere vores nyhedsbrev

2.4 Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data end dem vi har brug for til det konkrete formål.

2.5 Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi vil gerne være sikre på, at vi kun behandler persondata, der er nødvendige for hvert af vores bestemte formål. Derfor har vi for hvert formål formuleret hvor længe vi har behov for data, samt hvor ofte vi skal gennemgå data med henblik på sletning.

2.6 Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

I det omfang det er muligt kontrollerer vi, at de persondata vi behandler om dig er korrekte. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, hvis vi opdager fejl.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

2.7 Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

For at sikre efterlevelsen af dette, har vi vedtaget interne regler og fastlagte procedurer for sletning af dine persondata.

2.8 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Hvis vi ikke har et andet juridisk grundlag til at indhente eller behandle persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, indhenter vi dit samtykke. I den forbindelse oplyser vi dig om grundlaget for og vores interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

2.9 Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Vi videregiver i udgangspunktet ikke dine persondata til samarbejdspartnere eller andre aktører. Dog er vi i forbindelse med konferencer og arrangementer, hvor vores partnere sponsorerer nogle af omkostningerne, i nogle tilfælde forpligtet til at videregive en deltagerliste med navn, firmanavn og kontaktoplysninger, samt hvilke sessioner du deltager i.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

3. Sikkerhed

3.1 Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Dubex er certificeret efter ISO27001:2013 standarden for informationssikkerhed. Det betyder, at vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

4. Brug af cookies

4.1 Cookies formål og relevans

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, hvis du besøger et website flere gange.

Hvis vi placerer cookies, bliver du altid informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

På vores website, www.dubex.dk, anvender vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere, hvilket indhold der vises, samt oplysninger om geografi og interesser på vores brugere, så vi kan tilpasse indhold og annoncering i forhold til dette. Vi bruger desuden en cookie (cPrompt_useCookies) til at gemme din accept af cookies ved sideskift. Der er altså tale om 3 overordnede formål:

Teknisk funktionalitet

Trafikmåling

Adfærdsbaseret tilpasning af indhold

4.1.1 Cookies vi bruger

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Desuden bruges cookies fra Click Dimensions til at måle trafikken og skræddersy indhold til besøgende på websitet.

4.2 Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

4.3 Så længe opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornyes ved hvert besøg.

4.4 Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4.5 Sådan sletter du cookies

Du har mulighed for at slette cookies, der er placeret på din computer. Se vejledning her:
http://minecookies.org/cookiehandtering

5. Dine rettigheder

5.1 Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, så vidt muligt hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om hvordan du får adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

5.2 Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, kan du bede os om at rette dem. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

5.3 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

5.4 Du har ret til at klage over vores behandling af dine persondata.

Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over Dubex’ behandling af dine persondata. Klagen kan sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk